Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ประกาศ อบต.โนนหอม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2567

5.ประกาศ อบต.โนนหอม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันฯ

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา