Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ประกาศ อบต.โนนหอม เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบกาทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

2.ประกาศ อบต.โนนหอม เรื่องมาตรการจัดการ…..การทุจริต

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา