Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ประชาคมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 บ้านโพนนาไก่ หมู่ที่ 5

นายทองหลาย พรมพิลาด นายกอบต.โนนหอม พร้อมกับผู้ช่วยผู้บริหารและ พนักงาน อบต.โนนหอม ออกร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) บ้านโพนนาไก่ หมู่ที่ 5 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ในวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566  
ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา