Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

คู่มือประชาชน การขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน

งานที่ให้บริการ  การขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองช่าง

 

ขอบเขตการให้บริการสถานที่ / ช่องทางการให้บริการระยะเวลาเปิดให้บริการ

กองช่าง                    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: —–             (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                                                               หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. หนังสือรับรองการปลูกสร้างบ้าน                                      ๑. กองช่าง  อบต.ควนชะลิก
๒. นำใบรับรองที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้ ไปขอหนังสือรับรอง         ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การมีส้วมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
๓. ต้องไปขอใบรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   ๓. ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่ตนทำการก่อสร้างบ้าน
๔. นำเอกสารที่ได้มาทั้งหมดนำไปยื่นที่นายทะเบียนอำเภอ   ๔. ที่ว่าการอำเภอ เพื่อขอบ้านเลขที่

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑ วัน

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                         จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาโฉนดที่ดินที่มีการปลูกสร้างบ้าน                             จำนวน ๑ ฉบับ
๔. หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน                                           จำนวน ๑ ฉบับ
๕. หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล        จำนวน ๑ ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

โทรศัพท์:—–

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา