Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตตำบล

งานที่ให้บริการ  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตตำบล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองช่าง

 

ขอบเขตการให้บริการสถานที่ / ช่องทางการให้บริการระยะเวลาเปิดให้บริการ

กองช่าง                    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: —–             (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ควบคุมเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                                                            หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. ยื่นคำขออนุญาต ตามแบบ ข.๑                              ๑. งานก่อสร้าง  กองช่าง
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที่                             ๒. งานก่อสร้าง  กองช่าง
๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต                                   ๓. งานก่อสร้าง  กองช่าง
๔. ออกใบอนุญาต/ชำระค่าธรรมเนียม                          ๔. งานก่อสร้าง  กองช่าง

 

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑๕  วัน/ราย

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

๑. แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑)                        จำนวน ๑ ชุด
๒. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต                         จำนวน ๑ ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต                          จำนวน ๑ ชุด

๓. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน                                      จำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหน้าขนาดเท่าฉบับจริง         จำนวน ๑ ชุด

๕. กรณีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินบุคคลอื่น

– หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน                    จำนวน ๑ ชุด
– สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน                                           จำนวน ๑ ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน                                             จำนวน ๑ ชุด

๖. กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอื่น (ที่ดินต่างเจ้าของ)

– หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน            จำนวน ๑ ชุด
– สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินด้านที่ชิดเขต                     จำนวน ๑ ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินด้านที่ชิดเขต                      จำนวน ๑ ชุด

๗. กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง

– หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์                               จำนวน ๑ ฉบับ
(บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นิติบุคคล  ๓๐ บาท)

๘. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ / ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)                 จำนวน ๑ ฉบับ
๙. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม           จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐.รายการคำนวณโครงสร้าง  ( กรณีอาคารมีพื้นที่ใช้สอยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)        จำนวน ๑ ชุด
๑๑.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม(กรณีเข้าข่ายองควบคุมตามกฎกระทรวง)            จำนวน ๑ ฉบับ
๑๒.สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม                                                จำนวน ๑ ฉบับ
๑๓.แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  จำนวน ๓ ชุด  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

   ๑๓.๑ รายการประกอบแบบ
๑๓.๒ แผนที่สังเขป
๑๓.๓ รูปแบบพื้น
๑๓.๔ รูปด้าน ๔ ด้าน
๑๓.๕ รูปตัด ๒ ด้าน
๑๓.๖ รูปทรงหลังคา
๑๓.๗ รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก
๑๓.๘ รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน,เสา,ฐานราก)
๑๓.๙ รูปแปลนไฟฟ้า, สุขาภิบาล
๑๓.๑๐ รายการคำนวณ (กรณีเป็นอาคาร ๒ ชั้นขึ้นไป)
ค่าธรรมเนียม

๑.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร                                    ฉบับละ ๒๐ บาท
๒.ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารบ้านเรือน                    ฉบับละ ๑๐ บาท
๓.ใบอนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านเรือน                       ฉบับละ ๑๐ บาท
๔.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารบ้านเรือน              ฉบับละ ๒๐ บาท
๕.ใบรับรองอาคารบ้านเรือน                                     ฉบับละ ๑๐ บาท
๖.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง                ฉบับละ           ๕          บาท

 

๗.ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
    – อาคารสูงไม่เกิน ๒ ชั้น หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค์
– อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แต่ไม่เกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตรค่าธรรมเนียมในอัตรา   ตารางเมตรละ ๒ บาท
– อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๔ บาท
   – อาคารซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ำหนักน้ำหนักบรรทุกเกิน ๕๐ กก. ต่อหนึ่งตารางเมตร ค่าธรรมเนียมในอัตรา  ตารางเมตรละ ๔ บาท
– พื้นที่ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  ค่าธรรมเนียม ในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตา
    – ป้ายตารางเมตรละ ๔ บาท
   – อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว หรือกำแพง เมตรละ ๑ บาท

 

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

โทรศัพท์:—–

 

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา