Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

คู่มือประชาชน การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

งานที่ให้บริการ  การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค  หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักงานปลัด

 ขอบเขตการให้บริการสถานที่ / ช่องทางการให้บริการระยะเวลาเปิดให้บริการ

สำนักงานปลัด             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: —–                      (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                                                                หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่                            ๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. เจ้าหน้าที่รับคำร้องและเสนอผู้บริหารพิจารณา         ๒. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. ผู้บริหารพิจารณอนุมัติ                                              ๓. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๔. เจ้าหน้าที่ประสานไปยังหน่วยงานที่มีรถบรรทุกน้ำ      ๔. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอความร่วมมือจัดส่งน้ำ กรณีรถบรรทุกน้ำว่างจะดำเนินการจัดส่งน้ำได้ทันที
๕. เสร็จสิ้นภารกิจรายงานให้ผู้บริหารทราบ                    ๕. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑ วัน

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                   จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน                                               จำนวน ๑ ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

โทรศัพท์:—–

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา