Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลด PDF...

การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2565
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม


 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ด้านการวางแผนกําลังคน 1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปีเพื่อใช้ในการกําหนด
โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังที่รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน
– ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพื่อกําหนดตําแหน่ง
ใหม่เพิ่ม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคิดของคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
2. จัดทําและดําเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังที่ลาออก
หรือโอนย้าย
– ดําเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนสังกัดกองสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 20 เมษายน2565- ดําเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนสวน สังกัดสํานักปลัด อบต. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดํารงตําแหน่งที่ ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น
– ประกาศสรรหา
4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร – ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลากรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปพ. ศ. 2565 ตามคําสั่งองค์การบริหารส่ ที่ 216 ลงวันที่ 20เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากําลัง
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
– ดําเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรขอองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนหอม เพื่อวางแผนอัตรากําลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจําปีและดําเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ
ให้สอดคล้องตามความจําเป็น
– มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี / นโยบายพัฒนาบุคลากรประจําปีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้ บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป
2. กิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– ดําเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถ
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู
– ดําเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม เรียนรู้ด้วยตนเอง
เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวม โดยการจัดมุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้นํามา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ– ดําเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม เรียนรู้ด้วยตนเอง
เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวม โดยการจัดมุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ดําเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตามมาตรฐาน กําหนดตําแหน่ง ในความรู้ทักษะ และ
สมรรถนะ
– หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในตําแหน่งตามสายงาน
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ
ที่เป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได้
หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับ ดูแล กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง – หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ดูแล กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนหอม ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
– ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุม กํากับ
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้างตามคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม ปี2565 – 2567
– มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารสวนตําบลโนนหอมปี2565 – 2567 – มีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม ปี2565
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้มีความเหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร
1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีบุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการทํางาน ด้านความปลอดภัยในการทํางาน
ด้านการมีส่วนร่วมในการทํางาน
– มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล
– จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม
ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา