ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลผลการให้บริการประชาชน ประจําปี 2565


รายงานผลการใช้บริการประชาชน ประจำปี 2565

            ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง                         จํานวน                        54      ราย

            ภาษีป้าย                                                    จํานวน                        25      ราย

            จดทะเบียนพาณิชน์                                    จํานวน                        12       ราย

            ผู้พิการ                                                       จํานวน                       125      ราย

            ผู้สูงอายุ                                                     จํานวน                       300     ราย

            ผู้ป่วยเอดส์                                                จํานวน                        5         ราย

            นักเรียน ศพด. (2 – 4ปี)                              จํานวน                       108      ราย

            ออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง                  จํานวน                        25        ราย

                                                                                                                             ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565