Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

รณรงค์ นอกพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า (9 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเชิญชวน รณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษาในรูปแบบการรณรงค์ นอกพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า (9 เดือน) เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปรับเปลี่ยนค่านิยมใหม่ สร้างพฤตติกรรมที่ดีในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา