Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

มอบเฝือกอ่อนพยุงคอแก่เด็กพิการในพื้นที่ตำบลโนนหอม

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสกลนคร (CSR) และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม มอบเฝือกอ่อนพยุงคอแก่เด็กพิการในพื้นที่ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 1 ราย โดยมีนายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นผู้แทนในการมอบ

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา