Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

เข้าร่วมโครงการ ก้าวสู่สังคมสูงวัย ใส่ใจคุณค่าของผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอม จัดทำโครงการ ก้าวสู่สังคมสูงวัย ใส่ใจคุณค่าของผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๖ โดยได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ วัดบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 3 ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา