Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

การประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เป็นประธาน การประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการหารือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมในการให้บริการประชาชน พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา