Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

กิจกรรมมอบวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอมวันที่ 4

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. นักพัฒนาชุมชน อพม. อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอม มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 11 ราย ในบ้านโพนยางคำ หมู่ที่ 10 อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา