Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

กิจกรรมมอบวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอมวันที่ 2

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. นักพัฒนาชุมชน อพม. อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอม มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 8 ราย ในแต่ละหมู่บ้าน รายดังต่อไปนี้ หมู่ที่ 5 บ้านโพนนาไก่ 1 ราย หมู่ที่ 8 บ้านหนองจี่เต่า 3 ราย และ หมู่ที่ 11 บ้านโนนหอมใหม่ 4 ราย

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา