Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนบโรงเรียนบ้านห้วยปลาใยผดุงวิทยา

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น. นายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม คณะบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ร่วมกิจกรรมกับคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดสกลนคร ชมรมผู้สูงอายุสระพังทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร อพม.ตำบลโนนหอม เพื่อการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา และมอบทุนบำรุงให้กับโรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา โดยมี นายสุรชัย เดชศิริอุดม รองประธานเมตตาธรรม มูลนิธิจังหวัดสกลนคร และเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และมีนาย สุรศักดิ์ หันจางสิทธิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปลาใย ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา