Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใส่ใจสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. นายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม คณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.โนนหอม เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใส่ใจสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม จัดโดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนหอม

.

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา