Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านคำผักแพว(หนองเม็กดงสาธารณะประโยชน์)โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566 นายทองหลาย พรมพิลาด นายก อบต.โนนหอม พร้อมผู้ช่วยผู้บริหาร ,นายวันชัย สิทธิ์นะศรี ปลัด อบต.โนนหอม และพนักงานส่วนตำบลโนนหอม เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านคำผักแพว(หนองเม็กดงสาธารณะประโยชน์)โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครขอใช้เพื่อเป็นพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา