Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

อบต.โนนหอมจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน

 

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 อบต.โนนหอมจัดประชุมประจำเดือน โดยมีนายทองหลาย พรมพิลาด นายก อบต โนนหอม เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการที่ต้องปฏิบัติ กำกับ ติดตาม และแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมอบนโยบายสำหรับปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรเพื่อบริการประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัด อบต.โนนหอม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา