Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ประกาศ : ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์บริหารส่วนตำบลโนนหอม พ.ศ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.โนนหอม เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2565


ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา