โครงการฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น First Responder (FR) ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น First Responder (FR) ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม (โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนหอม (สปสช.) ร่วมกับ อปพร.อบต.โนนหอม)ภาพกิจกรรม