Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

โครงการพัฒนาอีคิวไอคิวของเด็กก่อนวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหอมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) เพื่อจัดโครงการพัฒนาอีคิวไอคิวของเด็กก่อนวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสุรพล ปิยะนันท์ เลขาฯนายก อบต.โนนหอม เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด อบต.โนนหอมและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นางพิทธิยาภรณ์ อัณทะกอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางเจนจิรา นิลมงคล นักแพทย์แผนไทย คณะวิทยากรจาก รพ.สต.โนนหอม เป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วยภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา