Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน  

แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

คู่มือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ


 

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา