โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม 


จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เวลา 08.00-16.30 น.