Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ประชุมหาแนวทางวิธีปฎิบัติในการยื่นขออนุญาตฆ่าโค ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา นายทองหลาย พรมพิลาด นายก อบต.โนนหอมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ อบต โนนหอม ร่วมประชุมกับปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และสหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ณ ห้องประชุมสภา อบต.โนนหอม เพื่อหาแนวทางวิธีปฎิบัติในการยื่นขออนุญาตฆ่าโค เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติเกิดความรวดเร็วและให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา