Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ประชาคมขอความเห็นชอบเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ. 2565-2566)

นายทองหลาย พรมพิลาด นายก อบต.โนนหอม พร้อมด้วยคณะบริหาร, ปลัด อบต., ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ อบต.โนนหอม ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ. 2565-2566) ในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทั้ง 3 โครงการ ดังนี้
1.ถนนไปสู่แก่งตาละปัตร โดยขยายเขตให้ได้มาตรฐานขึ้น
2.ถนนรอบหนองฮาก โดยมีการเพิ่มภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้ ต้นดอกคูณ ต้นอินทรีย์ ฯลฯ)
3.ถนนสายบ้านน้อยหนองฮาก ถึง ดอนกองหิน
ณ ศาลาวัดบ้านโนนหอม หมู่ที่2, ศาลาวัดบ้านห้วยปลาใยหมู่ที่4, และศาลาประชาคมบ้านโพนนาไก่หมู่ที่5 โดยมติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มลงในแผนฯ ปี 65-66
ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา