Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2565


วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2565  โดยมี นายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเป็นประธานเปิดงาน และเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนหอม และผู้บริหารในตำบลโนนหอมเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม


ภาพกิจกรรมโดยรวม

 

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา