Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

โครงการสร้างเสริมพลังชุมชนและครอบครัวคนพิการ

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมได้จัดกิจกรรม โครงการสร้างเสริมพลังชุมชนและครอบครัวคนพิการเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤติ covid 19 และเพิ่มความรู้สิทธิประโยชน์คนพิการ ตำบลโนนหอม โดยมี นายทองหลาย พรมพิลาด นายกอบต. เป็นประธานเปิดงาน
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป


ภาพกิจกรรมโดยรวม

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา