Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ประชาคมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 บ้านห้วยปลาใย หมู่ 4

               นายทองหลาย พรมพิลาด นายกอบต.โนนหอมพร้อมกับผู้ช่วยผู้บริหารและ พนักงาน อบต.โนนหอม ออกร่วมประชาคมตามแผพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) บ้านห้วยปลาใย หมู่ที่ 4 ณ ศาลาวัดบ้านห้วยปลาใย วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

 
ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา