Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

คู่มือประชาชน การขอความช่วยเหลือสาธารณภัย

งานที่ให้บริการ  การขอความช่วยเหลือสาธารณภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักงานปลัด

 

ขอบเขตการให้บริการ สถานที่ / ช่องทางการให้บริการระยะเวลาเปิดให้บริการ

สำนักงานปลัด             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: —–                      (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                                                            หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่                               ๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. เจ้าหน้าที่รับคำร้องและรายงานผู้บริหารทราบทันที       ๒. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อสั่งการ
๓. เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้น                          ๓. กองช่าง
๔. บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับภัย                 ๔. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๕. รายงานอำเภอทราบเพื่อดำเนินการ                            ๕. ที่ว่าการอำเภอ

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑ วัน

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน              จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน                              จำนวน ๑ ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

โทรศัพท์:—–

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา