Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ถาม-ตอบ Q&A

สามารถพิมพ์คำถามเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตอบคำถาม

Q฿A รวมคำถามยอดฮิด

แบบส่งคำถามออนไลน์

เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวล และสรุปผลลัพธ์ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป


ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ส่งคำถาม


ส่วนที่ 2 : สอบถามข้อมูลเรื่อง

หรือช่องทางการติดต่อทาง Facebook.com

คลิกพิมพ์คำถาม/ส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่/สอบถามปัญหาต่างๆ?
ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา

รวมถาม-ตอบ-ปัญหาที่พบบ่อย 

ถาม: ใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ตอบ: สำเนาบัตรประชาชน

ถาม: ต้องมีอายุเท่าไรถึงจะขึ้นทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุได้
ตอบ: 60 ปี บริบูรณ์

ถาม: สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้เมื่อไร และจะได้รับเงินผู้สูงอายุหลังจากขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่
ตอบ: 1. สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุภาย วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี
2.หลังขึ้นทะเบียนแล้วจะรับเงินปีงบประมาณถัดไป เริ่มรับตั้งแต่เดือนตุลาคม

ถาม: อยากร้องทุก หรือแจ้งขอน้ำเพื่อต้องทำยังไง
ตอบ: เข้าเว็บไซต์  เลือกหัวข้อ “ขอน้ำเพื่ออุปโภค”

ถาม: มาจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
ตอบ: เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน ได้แก่
1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
2. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
3. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
4. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
4.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
4.2 สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
4.3 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณ ใกล้เคียงโดยสังเขป
5. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
6. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่น วีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือ ให้เช่า หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
8. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคมาอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วย อัญมณี ให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา