Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

โครงการ “เด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE” ปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอม จัดทำโครงการ “เด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE” ปี ๒๕๖๖ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา