Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

กิจกรรมมอบวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอมวันที่ 1

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. นักพัฒนาชุมชน อพม. อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอม มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 7 ราย ในแต่ละหมู่บ้าน รายดังต่อไปนี้ หมู่ที่ 1 บ้านท่าเยี่ยม 1 ราย หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปลาใย 4 ราย และ หมู่ที่ 7 บ้านแคมพุง 2 ราย

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา