Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

อบต.โนนหอม ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม  2565 เวลา 09.30 น. อบต.โนนหอม จัดประชุมประจำเดือน โดยมีนายทองหลาย พรมพิลาด นายก อบต.โนนหอม เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนในสังกัด อบต โนนหอม เป็นการประชุมชี้แจงข้อราชการที่ต้องปฏิบัติและหารือ กำกับ ติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและการมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา