Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

อบต.โนนหอม ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2565

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. อบต.โนนหอม จัดประชุมประจำเดือน โดยมีนายทองหลาย พรมพิลาด นายก อบต.โนนหอม เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนในสังกัด อบต โนนหอม เป็นการประชุมชี้แจงข้อราชการที่ต้องปฏิบัติและหารือ กำกับ ติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและการมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา