Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2566

         วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.โนนหอม จัดให้ มีกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2566   ณ วัดบ้านโนนหอม  ม.2  ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ท่านทองหลาย  พรมพิลาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ   และคณะผู้บริหารสมาชิก อบต. ฝ่ายปกครองตำบลโนนหอม  เจ้าหน้าที่ อบต.โนนหอม ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา