Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ลานหน้าที่ทำการ อบต.โนนหอม อบต.โนนหอมนำโดยคณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการประกาศเจตจำนงการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตามหลักบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับที่จะปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ให้เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีเป้าหมายให้”ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านการทุจริต” ในการเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาของประเทศอย่างต่อเนื่องและต้องการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาต่อไป
ขั้นตอนกิจกรรม ดังนี้
1. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง สังกัด อบต.โนนหอมทุกคน พร้อมกันที่ลานหน้าที่ทำการ อบต.โนนหอม
2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
3. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง สังกัด อบต.โนนหอมทุกคน พร้อมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น “แสดงสัญลักษณ์มือขวาทับมือซ้าย” มือขวาทับมือซ้ายหมายถึงการต่อต้านการทุจริต
4. การแต่งกายเสื้อสีขาว (ไม่มีลวดลาย) กางเกง/กระโปรง สีสุภาพ
5. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวสิตา จันทราศรี ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

ภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา