Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมสภาครั้งแรก

ครั้งเเรก

ประชุมภาสมัย สามัญ

สามัญ1ครั้ง1 สามัญ1ครั้ง2
สามัญ2ครั้ง1
สามัญ3ครั้ง1 สามัญ3ครั้ง2
สามัญ4ครั้ง1 สามัญ4ครั้ง2

ประชุมภาสมัย วิสามัญ

วิสามัญ1ครั้ง1 วิสามัญ1ครั้ง2 วิสามัญ2ครั้ง1

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา