Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมครั้งแรก

ครั้งเเรก

ประชุมสภา สมัยสามัญ

สามัญที่1ครั้งที่1 สามัญที่1ครั้งที่2
สามัญที่2ครั้งที่1
สามัญที่3ครั้งที่1 สามัญที่3ครั้งที่2
สามัญที่4ครั้งที่1 สามัญที่4ครั้งที่2

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ

วิสามัญที่1ครั้งที่1 วิสามัญที่1ครั้งที่2 วิสามัญที่2ครั้งที่1

 

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา