โครงการสร้างเสริมพลังชุมชนและครอบครัวคนพิการเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤติ covid 19 และเพิ่มความรู้สิทธิประโยชน์คนพิการ ตำบลโนนหอม

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมได้จัดกิจกรรม โครงการสร้างเสริมพลังชุมชนและครอบครัวคนพิการเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤติ covid 19 และเพิ่มความรู้สิทธิประโยชน์คนพิการ ตำบลโนนหอม โดยมี นายทองหลาย พรมพิลาด นายกอบต. เป็นประธานเปิดงาน
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป


ภาพกิจกรรมโดยรวม