[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม
กระดานถามตอบ(08)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(33)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(32)
ติดต่อหน่วยงาน(05)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(06)
การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(30)
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o43)
อำนาจหน้าที่่(03)
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
ปัญหาความต้องการของประชาชน
จำนวนประชากร
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
วิสัยทัศน์
สมาชิกสภา อบต.
ผู้บริหาร อบต.(02)
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด(01)
กองคลัง(01)
กองช่าง(01)
กองการศึกษา(01)
กองสวัสดิการสังคม(01)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(39)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(41)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(40)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(34)
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน(29)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(038)
โครงสร้าง อบต.โนนหอม(01)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o42)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(036)
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (037)
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุญธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(04)
แผนการดำเนินงานประจำปี (010)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(011)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (012)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(013)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(o35)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2564 (015)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ(016)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564(018)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(019)
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ(21)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(20)
แนวทางปฏิบัติเมื่่อได้รับข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(025)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(026)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(028)
แนวปฏิบัติการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E - Service (017)

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 54.174.225.82
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  232 ip
  เมื่อวาน
  432 ip
  เดือนนี้
  8008 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  8008 ip
  ทั้งหมด
  1041309 ip
  เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559    
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ปี 2565)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ
  คะแนน LPA 2564
  แผนการจัดหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศแผนการใช้ปริมาณวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจำปี 2565
  .ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (ปี2564)
  .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายกลางหมู่บ้านเส้นหน้าวัด บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 9
  .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สน.ถ 92-012 จากสายบ้านดงต้องถึงสายบ้านหนองจี่เต่า บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงต้อง หมู่ 6
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไผ่ล้อม บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สน.ถ 92-010 จากสายบ้านหนองจี่เต่าถึงสายบ้านห้วยปลาใย บ้านหนองจี่เต่า หมู่ 8
  .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไผ่ล้อม บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓
  .ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สน.ถ 92-012 จากสายบ้านดงต้องถึงสายบ้านหนองจี่เต่า บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6
  .ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายกลางหมู่บ้านเส้นหน้าวัด บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 9
  ราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไผ่ล้อม บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สน.ถ 92-016 จากสายตากแดดถึงสายแคมพุงเก่า บ้านห้วยปลาใย หมู่ 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านห้วยปลาใยถึงสายหนอวบัวชุม บ้านห้วยปลาใย หมู่ 4
  ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สน.ถ 92-010 จากสายบ้านหนองจี่เต่าถึงสายบ้านห้วยปลาใย บ้านหนองจี่เต่า หมู่ 8
  ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สน.ถ ๙๒-๐๑๖ จากสายตากแดดถึงสายแคมพุงเก่า บ้านห้วยปลาใย หมู่ ๔
  ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านห้วยปลาใยถึงสายหนองบัวชุม บ้านห้วยปลาใย หมู่ที่ ๔
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงต้อง หมู่ 6
  ราคากลางจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6
  สรุปผลคะแนน ITA จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564
  บัตรออกเสียงประชาคม เพื่อกำหนดสถานที่ก่อสร้างศูนย์แสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมผู้ไทยฯ
  สรุปผลคะแนน ITA จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถังนํ้าใสประปา บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 9
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้่างถังนํ้าใสประปะ บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 9
  ราคากลางแบบ ปปช โครงการก่อสร้างถังนํ้าใสประปา บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านโนนหอม หมู่ 2
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (ปี 2564)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านโนนหอม หมู่ที่ 2
  ราคากลางแบบ ปปช ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านโนนหอม หมู่ 2
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างรางระบายนํ้า บ้านโพนนาไก่ หมู่ 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายนํ้า บ้านโพนนาไก่ หมู่ 5
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า บ้านไผ่ล้อม หมู่ 3
  ราคากลางแบบ ปปช การก่อสร้างรางระบายนํ้า บ้านโพนนาไก่ หมู่ 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า บ้านไผ่ล้อม หมู่ 3
  ราคากลางแบบ ปปช การก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าแบบมีบ่อพักนํ้า บ้านไผ่ล้อม หมู่ 3
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนน คศล หมู่ 4 บ้านห้วยปลาใย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนน คศล หมู่ 10 บ้านโพนยางคำ
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปลาใย
  ราคากลางแบบ ปปช ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านโพนยางคำ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม 2564 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมกราคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
  ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 2 ( 2564)
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโนนหอม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 8
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหม่บ้าน หมู่ 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 7
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ
  ราคากลางแบบ ปปช ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโนนหอม
  ราคากลางแบบ ปปช ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 7
  ราคากลางแบบ ปปช ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 10
  ราคากลางแบบ ปปช ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 5
  ราคากลางแบบ ปปช ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 8
  ราคากลางแบบ ปปช ปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
  ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.3
  ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.3
  ผู้ชนะเป็นรายไตรมาส ที่1 ปีงบ64
  ประกาศราคากลางแบบ ปปช ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 3
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ระบบประปา ม.11
  ปรกาศผู้ชนะก่อสร้างระบบประปา ม.11
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ)
  ประชาสัมพันธ์งประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ)ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  ประชาสัมพันธ์งานปรับปรุงระบบ ประปา ม.1
  ปรกาศผู้ชนะปรับปรุงระบบประปา ม.1
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างประปา หมู่ที่ 11 บ้านโนนหอมใหม่
  ราคากลางแบบ ปปช ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1บ้านท่าเยี่ยม
  ปรกาศผู้ชนะรถพยาบาล
  ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ)
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างประปา ม.1
  ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ) 2
  ประชาสัมพันธ์งประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ(รถกระบะ)ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะ
  ประผู้ชนะเป็นรายไตรมาส
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ)
  ประกาศ แผนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2564
  แผนจัดหาพัสดุ ปี64
  ประกาศ แผน จัดหาพัสดุ ปี 64
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถขยะและรถพยาบาล(รถกระบะ)แจ้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
  ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิม(รถกระบะ)
  ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะ
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
  ราคากลางแบบ ปปช รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
  ราคากลางแบบ ปปช รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รั้ว ศพด. ม.9
  ราคากลางแบบ ปปช ระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1
  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบผลิตน้ำประปา ม.1
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง จำนวน 4โครงการ
  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายตากแดด - แคมพุงเก่า
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างรั้ว ประตู ลาน คอนกรีตและป้าย. ศพด.บ้านคำผักแพว
  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำ ม.1
  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. สายตากแดด - แคมพุงเก่า บ้านห้วยปลาใยหมู่ที่ 4
  ประกาศ ผู้ชนะถนน ลูกรัง ม.4
  ประกาศ ผู้ชนะถนนลูกรัง ม.2
  ประกาศ ผู้ชนะถนน คสล.ม2
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.. หมู่ที่ 5
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างงานวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1บ้านท่าเยี่ยม
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน ลูกรัง ม.2
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน ลูกรัง หมู่ที่ 4
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกหนองจี่เต่า หมู่ที่ 8
  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกห้วยแก้ง หมู่ที่ 10
  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกหนองเม็กคง หมู่ที่ 9
  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกห้วยปลาใย หมู่ที่ 4
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างขุดลอกหนองจี่เต่า หมู่ที่ 8
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างขุดลอกห้วยแก้ง หมู่ที่ 10 บ้านโพนยางคำ
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างขุดลอกหนองเม็กดง หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ม.1
  ประกาศ ขยายชำระภาษี ปีงบ 2563
  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกหนองกุดงี้ว หมู่ที่ 1
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างขุดห้วยปลาใย ม.4
  แผนจัดชื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม 2563)
  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างขุดลอกหนองกุดงี้ว หมู่ที่ 1บ้านท่าเยี่ยม
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านโพนยางคำ
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
  ราคากลาง แบบ ปปช.ศพด.บ้านโพนยางคำ
  ราคากลางแบบ ปปช วัสดุ ศพด.บ้านโนนหอม
  ราคากลางแบบ ปปช ซื้อวัสดุ ศพด.บ้านคำผักแพว
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ศพด..หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
  ปรกาศผู้ชนะเป็นรายไตรมาส
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6บ้านดงต้อง
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7บ้านแคมพุง
  ราคากลางแบบ ปปช เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ศพด.บ้านคำผักแพว
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ศพด. บ้านโพนยางคำ หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11
  ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ศพด.บ้านคำผักแพว
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขุดลอกหนองฮากใหญ่
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 และปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5
  ประชาสัมพันธ์โครงการ งานก่อสร้างถนนลูกรังและขุดร่องระบายน้ำ
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโนนหอม
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างขุดลอกหนองฮากใหญ่
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโพนยางคำ
  ราคากลางแบบ ปปช ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปลาใย
  ประกาศ ราคากลาง แบบ ปปช ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านหนองจี่เต่า
  ราคากลางแบบ ปปช งานปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านท่าเยี่ยม
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างขุดร่องระบายน้ำ ม.11
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถนน คสล. บ้านโนนหอม หมู่ที่ 11
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถนน คสล. บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 3
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างตามโครงการติคตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนยางคำ หมู่ที่ 10
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนยางคำ หมูที่ 10
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ล้อม
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านโนนหอมใหม่
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพัลงงานแสงอาทิตย์
  แผนจัดชื้อจัดจ้าง(พลังงานแสงอาทิตย์)
  แผนจัดชื้อจัดจ้าง
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7บ้านแคมพุง
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1บ้านท่าเยี่ยม
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน ลูกรัง จำนวน 3 โครงการ
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1บ้านท่าเยี่ยม
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านโพนยางคำ
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
  ราคากลางแบบ ปปช ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ล้อม
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนนลูกรัง. หมู่ที่ 11
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนนลูกรัง . หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5และหมู่ที่6
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนนลูกรังรอบหนองฮาก หมู่ที่ 2
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ล้อม
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6บ้านดงต้อง
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5
  ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านโพนยางคำ
  ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ
  ประชาสัมพันธ์ประจำรายไตรมาส ที่ 4
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายที่ 2
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนนลูกรังภายในตำบลโนนหอม
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนนลูกรัง. หมู่ที่ 11
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
  ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.7
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน ลูกรัง หมู่ที่ 1บ้านท่าเยี่ยม
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.9
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน ลูกรัง หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ
  ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมถนนลูกรัง(รอบหนองฮาก)
  แผนจัดหาพัสดุ(ในระบบ)ปี63
  แผนจัดหาพัสดุ(จ่ายขาดเงินสะสม)ปี62
  แผนการใช้ปริมาณวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
  ราคากลางแบบ ปปช.ปรับปรุงถนนลูกรัง(รอบหนองฮาก)
  ประชาสัมพันธ์งานปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโนนหอม
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนนลูกรังภายในตำบลโนนหอม
  ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านโนนหอม
  ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 1 โครงการ
  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7
  ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์
  ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  รายงาน ปิด - ปลด ประกาศแผน
  รายงานแผน ผด 6 และผด 3 งวดที่ 1
  ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ
  แผนจัดหาพัสดุ คตง.
  แผนจัดหาพัสดุ ผด.3
  แผนจัดหาพัสดุ ผด.2
  แผนจัดหาพัสดุ ผด.1
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7บ้านแคมพุง
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
  ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2(มกราคม - มีนาคม)
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 11
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านดงต้อง
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6บ้านดงต้อง
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2 บ้านโนนหอม
  ราคากลางแบบ ปปช งานปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 2 บ้านโนนหอม
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1บ้านท่าเยี่ยม
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านโพนยางคำ
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างระบบประปา ม.9และก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 จำนวน 2 โครงการ
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านคำผักแพว
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เรื่อง ยกเลิกประกาศ
  ประกาศ ราคากลาง แบบ ปปช เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก
  ประกาศราคากลาง แบบ ปปช โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 บ้านคำผักแพว
  ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านโนนหอม
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
  ราคากลางแบบ ปปชช.งานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโพนนาไก่
  ราคากลางแบบ ปปชช.งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านไผล้อม
  ราคากลางแบบ ปปชช.งานขุดร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองจี่เต่า
  ประชาสัมพันธ์โครงการงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2
  ราคากลางแบบ ปปชช.งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านโนนหอม
  ราคากลางแบบ ปปชช.งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านไผล้อม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม (ผุ้ที่เข้าข่อยต้องชำระภาษีประจำปี2562)
  ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เข้าข่ายต้องชำระภาษี ประจำปี 2562
  ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 4 โครงการ
  ราคากลาง ปร 4 ปร 5 ถนนลูกรัง ม.3
  ราคากลาง ปร 4 ปร 5 ถนนลูกรัง ม.2
  ราคากลาง แบบ ปปช ปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในตำบลโนนหอม
  ราคากลาง แบบ ปปช ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโพนนาไก่
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
  รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศ อบต.โนนหอม งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน 5 โครงการ
  ประกาศราคากลางแบบ ปปช ถนนลูกรัง ม.3
  ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศ
  ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
  แผนการใช้น้ำมันประจำปีงบประมาณ 2562
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง อบต.โนนหอม จำนวน 4 โครงการ
  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/รายละเอียดราคากลางแบบ ปปช ถนนลูกรัง ม.7
  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/รายละเอียดราคากลางแบบ ปปช ถนนลูกรัง ม. 6 บ้านดงต้อง
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ถนน คสล บ้านหนองจี่เต่า หมู่ที่ 8 อบต.โนนหอม
  ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง อบต.โนนหอม
  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/รายละเอียดราคากลางแบบ ปปช ถนน คสล.ม.8
  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/รายละเอียดราคากลางแบบ ปปช ถนน คสล.ม.7
  ประกาศราคากลาง/ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน/ราคาแบบ ปปช ถนนคสล.ม10 ม.11และโรงจอดรถ อบต.
  ราคากลาง แบบ ปปช. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำผักแพว ม.9
  ราคากลาง แบบ ปปช. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเยี่ยม ม.1 สายที่ 2
  ราคากลาง แบบ ปปช. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเยี่ยม ม.1 สายที่ 1
  ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำผักแพว
  ราคากลาง แบบ ปปช. ก่อสร้างท่อเหลียม คสล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปลาใย
  ราคากลาง แบบ ปปช. ก่อสร้างถนน ศพด หมู่ที่ 10 บ้านโพนยางคำ
  ราคากลาง แบบ ปปช. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนยางคำ ม.10
  ราคากลาง แบบ ปปช ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านโนนหอม
  ราคากลาง อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนภายในตำบลโนนหอม
  ประกาศผู้ชนะปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ 11
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงต้อง หมู่ที่6
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านดงต้อง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่ง ประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ราคากลาง แบบ ปปช ปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโนนหอม
  ราคากลาง แบบปปช ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านโนนหอมใหม่
  ราคากลาง แบบ ปปช ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้างดงต้อง
  ราคากลาง แบบ ปปช ปรับปรุงถนนดินหมู่ที่ 6 บ้านดงต้อง
  ราคากลางแบบ ปปช ย้ายระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านห้วยปลาใย
  ราคากลาง แบบ ปปช ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านไผ่ล้อม
  ราคากลาง แบบ ปปช ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านห้วยปลาใย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านคำผักแพว หมู่ที่ 9 - บ้านหนองจี่เต่า หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกล์
  ราคากลาง แบบ ปปช เจาะน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านท่าเยี่ยม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกล์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.(สายบ้านแคมพุง - บ้านหนองสลาม) บ้านแคมพุง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกล์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยปลาใยหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกล์
  ราคากลาง แบบ ปปช ปรับปรุงห้องทำงานกองสว้สดิการสังคม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกล์
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.(สายบ้านแคมพุง - บ้านหนองสลาม) บ้านแคมพุง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกล์
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร โรงเรียนชุมชน โนนหอมไผ่ล้อม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกล์
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล สายบ้านคำผักแผว หมู่ที่ 9 - บ้านหนองจี่เต่า หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ราคากลาง แบบ ปปช. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคำผักแผว - บ้านหนองจี่เต่า
  ประกาศ ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปลาใย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปลาใย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโนนหอม
  ปรกาศจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้านห้วยปลาใย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านท่าเยี่ยม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านแคมพุง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหองจี่เต่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่11 บ้านโนนหอมใหม่
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนน หมู่ที่ 5 บ้านโพนนาไก่
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่9 บ้านคำผักแพว
  ประกาศจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกล์
  ราคากลาง ถนน คสล . (สายบ้านแคมพุง - บ้านหนองสลาม )บ้านแคมพุง หมู่ที่7
  ราคากลางก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนชมชุนโนนหอมไผ่ล้อม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 9
  ราคากลางเต็นส์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก
  ราคากลาง ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านคำผักแพว
  ราคากลาง ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านหนองจี่เต่า
  ราคากลาง ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านโพนนาไก่
  ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนหอม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เรื่อง โครงการและการจัดองค์กรในการทำงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดจ่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม พ.ศ.๒๕๖๐
  ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโนนหอม
  ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วนปลาใย
  ราคากลาง ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านแคมพุง
  ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าเยี่ยม
  ราคากลาง แบบ ปปช. ประปาหมู่ที่ 4 บ้านห้วยปลาใย
  ราคากลาง แบบ ปปช. ประปาหมู่ที่ 9 บ้านคำผักแผว
  ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  ปรกาศ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เรื่องแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
  ประกาศอัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาดรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
  ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
  ประกาศแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ปี2561
  เอกสารแนทท้าย ประกาศแผนการจัดชื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2561
  ประกาศแผนการจัดชื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 61  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong