[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
E-Service
รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม ประจำปี 2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 23.21.4.239
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  1732 ip
  เมื่อวาน
  2174 ip
  เดือนนี้
  14256 ip
  เดือนที่แล้ว
  18490 ip
  ปีนี้
  120229 ip
  ทั้งหมด
  501523 ip
  เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
  สำนักงานปลัด

   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
   


  นายเทพนิมิตร   ทองขันธ์
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.   

  นางสาวสุนิตา  จันทราศรี
  นิติกร
   

  นางเอียมอร    ข้อสกุล
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   

  นางสาวพิม  ช่วยสุด
  นักทรัพยากรบุคคล
   

  สิบเอกสดายุ  ขนทอง
  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   


  นางสาววัชรี หล่อนสิ่ว
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  ลูกจ้าง สำนักปลัด อบต.

   
  นายสุริยศักดิ์   อุตมะ
  พนักงานขับรถยนต์
   
  นายบำรุง  เฉิดกุล
  พนักงานขับรถยนต์
   
  นายสุเมธ  หารมนตรี
  พนักงานขับรถยนต์
   
  นายคมธวัช  จำปาแก้ว
  แม่ครัว
   
  นางสาวอรุณี  ดวงศรีจันทร์
  ผช.จพง.ธุรการ
   
  นายอนุชาติ  ดวงศรีจันทร์
  พนง.ขับรถดับเพลิง
   
  นายครรชิต  เสนสิทธิ์
  คนงานประจำรถขยะ

  นายสมปอง  วงค์ชัยยา
   คนงานประจำรถขยะ       


  นางสาวกิริตา  เสนสิทธิ์
  คนงานทั่วไป 
   
        
  นางสาวกานติมา  รมราศรี
  คนสวน
   

  นายสุธี ไพรจันทร์
  พนักงานประจำรถดับเพลิง

      
       

  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  และราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานด้านธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดร่างข้อบัญญัติตำบล  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ  และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น  รวมทั้งการกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5  งาน  คือ
          1.  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านสารบรรณ  ด้านอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร  ด้านงานการเลือกตั้ง   กิจการงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          2.  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล      ด้านวิชาการ  ด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์  ด้านสารสนเทศ  ด้านงบประมาณ  การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติอื่น ๆ การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          3.  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและงานบุคคลของส่วนราชการ การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ          การบรรจุแต่งตั้ง  โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และการทะเบียนประวัติ  แก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          4.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านงานป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ด้านอำนวยการ  ด้านป้องกัน  ด้านช่วยเหลือฟื้นฟู  ด้านกู้ภัย


  เข้าชม : 2865  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong