[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.(02)
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่(03)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o43)
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(30)
การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(06)
ติดต่อหน่วยงาน(05)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(32)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(33)
กระดานถามตอบ(08)
รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด(01)
กองคลัง(01)
กองช่าง(01)
กองการศึกษา(01)
กองสวัสดิการสังคม(01)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(39)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(41)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(40)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(34)
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน(29)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(038)
โครงสร้าง อบต.โนนหอม(01)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o42)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(036)
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (037)
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุญธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(04)
แผนการดำเนินงานประจำปี (010)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(011)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (012)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(013)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(o35)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2564 (015)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ(016)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564(018)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(019)
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ(21)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(20)
แนวทางปฏิบัติเมื่่อได้รับข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(025)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(026)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(028)
แนวปฏิบัติการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E - Service (017)

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 54.174.225.82
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  260 ip
  เมื่อวาน
  432 ip
  เดือนนี้
  8036 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  8036 ip
  ทั้งหมด
  1041337 ip
  เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
  ปัญหาความต้องการของประชาชน

   ปัญหาความต้องการของประชาชน

    1. ปัญหาที่เกินศักยภาพของ อบต.โนนหอม 
  1.1  โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมภูไท (ตามแบบของสนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร)
      งบประมาณ  5,000,000  บาท
  1.2  โครงการสร้างสะพานข้ามลำน้ำพุง  หมู่ที่ 1 บ้านท่าเยี่ยม  และหมู่ที่ 7 บ้านแคมพุง
  1.3  โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
                 ส่วนท้องถิ่น
  1.4  โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่
  1.5  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ระหว่างหมู่บ้านและระหว่างตำบล
  1.6  โครงการขยายคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร
          1.7  โครงการป้องกันการไหลเปลี่ยนทิศทางกัดเซาะของลำน้ำพุง
          1.8   โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ที่มีระยะทางไกลมาก  และใช้งบประมาณเกินจำนวนมาก)
     
     
    2. ปัญหาที่ไม่เกินศักยภาพของ อบต.โนนหอม 

    2.1  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน
      2.2  โครงการตัดถนนใหม่สู่พื้นที่การเกษตร
    2.3  โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตประปา
    2.4  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในหมู่บ้าน
    2.5  โครงการเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน
    2.6  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
   


  เข้าชม : 2685  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong