[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.234.244.18
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  158 ip
  เมื่อวาน
  531 ip
  เดือนนี้
  2473 ip
  เดือนที่แล้ว
  14086 ip
  ปีนี้
  42499 ip
  ทั้งหมด
  423793 ip
  เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
  อำนาจหน้าที่่

           อำนาจหน้าที่ของ อบต.
           อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
           ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตามราย ละเอียดดังต่อไปนี้ 

          1. หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 67 ซึ่งมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
                  1.1  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
                  1.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             
                  1.3  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
                  1.4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                  1.5  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
                  1.6  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
                  1.7  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  1.8  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                  1.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 
          2.  อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 68 ซึ่งมีหน้าที่อาจจัดทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
                  2.1  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                  2.2  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
                  2.3  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
                  2.4  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
                  2.5  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
                  2.6  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
                  2.7  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                  2.8  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                  2.9  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                  2.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
                  2.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
                  2.12 การท่องเที่ยว 
                  2.13 การผังเมือง
           3. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ใท้องถิ่นตนเอง ดังนี้
                  3.1  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
                  3.2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
                  3.3  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
                  3.4  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
                  3.5  การสาธารณูปการ 
                  3.6  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
                  3.7  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
                  3.8  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                  3.9  การจัดการศึกษา 
                  3.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
                  3.11 การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                  3.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
                  3.13 การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                  3.14 การส่งเสริมกีฬา 
                  3.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                  3.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
                  3.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                  3.18 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
                  3.19 การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
                  3.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
                  3.21 การควบคุมสัตว์เลี้ยง 
                  3.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
                  3.23 การรักษาความปลอดภัย
                  3.24 การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่า 
                  3.25 การผังเมือง 
                  3.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
                  3.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
                  3.28 การควบคุมอาคาร 
                  3.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                  3.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย 
                  3.31 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด        
          4. อำนาจหน้าที่และพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล 
                  4.1 แก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
                  4.2 ต้องพัฒนาทุนทางสังคมมีความแข็งแรงและยั่งยืน 
                  4.3 ต้องเพิ่มสมรรถนะให้ประเทศไทย พร้อมสำหรับการแข่งขัน 
                  4.4 การพัฒนาที่ยั่งยืน   


  เข้าชม : 382  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong