[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.(02)
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่(03)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน(05)
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด(01)
กองคลัง(01)
กองช่าง(01)
กองการศึกษา(01)
กองสวัสดิการสังคม(01)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้าง อบต.โนนหอม(01)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(04)
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563(010)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(011)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562(012)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(013)
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(015)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ(016)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563(018)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(019)
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(025)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
E-Service
รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม ประจำปี 2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.228.10.64
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  896 ip
  เมื่อวาน
  396 ip
  เดือนนี้
  14785 ip
  เดือนที่แล้ว
  26366 ip
  ปีนี้
  147124 ip
  ทั้งหมด
  528418 ip
  เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
  การบริการพื้นฐาน

   การคมนาคม

                            - สภาพการคมนาคมถนนบางสายภายในหมู่บ้าน และถนนการเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบางสายเป็นถนนลูกรัง  ในช่วงฤดูร้อนการสัญจรไปมาได้สะดวก แต่จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นมาก   ฤดูฝนการสัญจรไปมาลำบากเพราะน้ำท่วมผิวการจราจรทำให้ผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ   และบางช่วงที่เป็นถนนคอนกรีตยังขาดร่องระบายน้ำ

  - มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน          11      หมู่บ้าน     ( ม. 1, 2,3,4,5,6,7,8, 9, 10,11 )

  - มีถนนลาดยางผ่านหมู่บ้าน                   8      หมู่บ้าน     ( ม. 1, 2, 3, 4,5, 7,8,10 )

               การโทรคมนาคม

                                   -   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสาขา    1    แห่ง   (บ้านโพนยางคำ หมู่ที่ 10 )

                                   -   สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ               3    แห่ง   (สถานีฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ )

                  -   มีตู้โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

               การไฟฟ้า

                                   - มีไฟฟ้าใช้  11  หมู่บ้าน    แต่ยังมีบางครัวเรือนที่ขาดไฟฟ้าใช้ คิดเป็น   2  %

                                     - ไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน      55     ชุด

               แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                  - ลำน้ำ, ลำห้วย        13      สาย

               - บึง, หนอง             25      แห่ง

               แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                - ฝาย                        8            แห่ง

                                - บ่อติดปั้มน้ำ              837          แห่ง

                                  - บ่อโยก                   30          แห่ง

                                         - ระบบประปาหมู่บ้าน   16          แห่ง  เข้าชม : 2340  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong