[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
E-Service
รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม ประจำปี 2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 23.21.4.239
  ออนไลน์
  5 ip
  วันนี้
  1634 ip
  เมื่อวาน
  2174 ip
  เดือนนี้
  14158 ip
  เดือนที่แล้ว
  18490 ip
  ปีนี้
  120131 ip
  ทั้งหมด
  501425 ip
  เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
  กองช่าง

   กองช่าง
     นายวิวัฒน์  ปาพรม
  ผู้อำนวยการกองช่าง

   
  นางสาววราพร  โปร่งจันทึก
  เจ้าพนักงานธุุรการ
  นายบัวลา  กุลสอนนาน
  พนักงานสูบน้ำ

  นายทัพศิษย์   ดาบสีพาย
  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

  นายนัฐวุธ   โคตรบรม
  ผช.นายชา่งโยธา

  นายสราวุธ   พรมน้อย
  พนักงานสูบน้ำ


  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  การก่อสร้าง      งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุม      การก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุม     การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งานคือ
   
  1.  งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านก่อสร้างและบูรณะถนน  ด้านก่อสร้างและบูรณะถนนสภาพและโครงการพิเศษ  ด้านระบบข้อมูลและแผน เส้นทางคมนาคม  ด้านบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านงานสถาปัตยกรรม      งานช่างรังวัด งานช่างสำรวจ ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ด้านประเมินราคา   ด้านควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้างด้านบริหารข้อมูลและหลักเกณฑ์ด้านการออกแบบและงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  3.  งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านสาธารณูปโภคและกิจการประปา  ด้านขนส่งและวิศวกรรมจราจร  ด้านระบายน้ำ  ด้านจัดตกแต่งสถานที่


  เข้าชม : 2480  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong