[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.(02)
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่(03)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน(05)
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด(01)
กองคลัง(01)
กองช่าง(01)
กองการศึกษา(01)
กองสวัสดิการสังคม(01)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้าง อบต.โนนหอม(01)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(04)
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563(010)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(011)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562(012)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(013)
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(015)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ(016)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563(018)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(019)
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(025)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
E-Service
รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม ประจำปี 2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.228.10.64
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  890 ip
  เมื่อวาน
  396 ip
  เดือนนี้
  14779 ip
  เดือนที่แล้ว
  26366 ip
  ปีนี้
  147118 ip
  ทั้งหมด
  528412 ip
  เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
  กองคลัง(01)

                                                    กองคลัง


  นางพยอม  ศรีเพียชัย
  ผู้อำนวยกองคลัง
  นางสาวศรีวัฒนา   พิทักษ์
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  นางสาวกิ่งดาว  เภาโพธิ์
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  นายประกาศ  สังฆะมณี
  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


  นางสาวภานุมาศ  เภาโพธิ์
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  นางเมรียา  แหวนหล่อ
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   
                               นางสาวธนวรรณ  ศุขวัฒนา
                               จ้างเหมาบริการ  กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน  ทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่ง  รายงานเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ  อบต.  การยืมเงิน  ทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ
  1.  งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ด้านรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน  ด้านจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินด้านเก็บรักษาเงิน  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  2. งานบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานการบัญชี  ด้านทะเบียนคุมการเบิกจ่าย ด้านงบการเงินและงบทดลอง  ด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าด้านพัฒนารายได้  ด้านควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  ด้านทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านทะเบียนทรัพย์สิน
  แผนที่ภาษี  ด้านพัสดุ  ด้านทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ  และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  เข้าชม : 2360  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong