[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.235.66.217
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  392 ip
  เมื่อวาน
  433 ip
  เดือนนี้
  825 ip
  เดือนที่แล้ว
  14086 ip
  ปีนี้
  40851 ip
  ทั้งหมด
  422145 ip
  เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
  กองคลัง

                                                    กองคลัง


  นางพยอม  ศรีเพียชัย
  ผู้อำนวยกองคลัง
  นางสาวศรีวัฒนา   พิทักษ์
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  นางสาวกิ่งดาว  เภาโพธิ์
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  นายประกาศ  สังฆะมณี
  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


  นางสาวภานุมาศ  เภาโพธิ์
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  นางเมรียา  แหวนหล่อ
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   
                               นางสาวธนวรรณ  ศุขวัฒนา
                               จ้างเหมาบริการ  กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน  ทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่ง  รายงานเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ  อบต.  การยืมเงิน  ทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ
  1.  งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ด้านรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน  ด้านจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินด้านเก็บรักษาเงิน  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  2. งานบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานการบัญชี  ด้านทะเบียนคุมการเบิกจ่าย ด้านงบการเงินและงบทดลอง  ด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าด้านพัฒนารายได้  ด้านควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  ด้านทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านทะเบียนทรัพย์สิน
  แผนที่ภาษี  ด้านพัสดุ  ด้านทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ  และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  เข้าชม : 1900  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong