[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.(02)
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่(03)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o43)
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(30)
การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(06)
ติดต่อหน่วยงาน(05)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(32)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(33)
กระดานถามตอบ(08)
รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด(01)
กองคลัง(01)
กองช่าง(01)
กองการศึกษา(01)
กองสวัสดิการสังคม(01)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(39)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(41)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(40)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(34)
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน(29)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(038)
โครงสร้าง อบต.โนนหอม(01)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o42)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(036)
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (037)
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุญธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(04)
แผนการดำเนินงานประจำปี (010)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(011)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (012)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(013)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(o35)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2564 (015)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ(016)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564(018)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(019)
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ(21)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(20)
แนวทางปฏิบัติเมื่่อได้รับข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(025)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(026)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(028)
แนวปฏิบัติการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E - Service (017)

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 54.174.225.82
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  119 ip
  เมื่อวาน
  432 ip
  เดือนนี้
  7895 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  7895 ip
  ทั้งหมด
  1041196 ip
  เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
  คู่มือประชาชน
  คู่มือหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

  กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

   


  1.      ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

  3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

  4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

  5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

  1)

  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.. 2545

   

  2)

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.. 2556

   

  3)

  ...การสาธารณสุขพ..2535และแก้ไขเพิ่มเติมพ..2550

   

  6.      ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป       

  7.      พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น     

  8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ไม่มี         

  ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน

  9.      ข้อมูลสถิติ

       จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

       จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

       จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

  10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 03/08/2558 14:20 

  11.  ช่องทางการให้บริการ      

  1)

  สถานที่ให้บริการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม 299 หมู่ 3 ตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042170656-7 โทรสาร 042170657/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

  หมายเหตุ -

   

  12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

  ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..15..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
  ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน
   2.
  เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
   (1)
  ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
   (2)
  สำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
   (3)
  สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
   (4)
  ต้องดำเนินการตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.. ๒๕๕๖

  หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

   

  13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

  ที่

  ประเภทขั้นตอน

  รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

  ระยะเวลาให้บริการ

  ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  หมายเหตุ

  1)

  การตรวจสอบเอกสาร

   

  ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกำหนด

   

  15 นาที

  -

  (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม)

  2)

  การตรวจสอบเอกสาร

   

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการหากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

   

  1 ชั่วโมง

  -

  (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม)

  3)

  การพิจารณา

   

  เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ

   

  20 วัน

  -

  (สำนักงานปลัด)

  4)

  การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

   

  การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
  1.
  กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอรับอนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนดหากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
  2.
  กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

   

  8 วัน

  -

  (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม)

  5)

  การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

   

  ชำระค่าธรรมเนียม(กรณีมีคำสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด(ตามประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อกำหนดของท้องถิ่น)

   

  1 วัน

  -

  (กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม)

  ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน

   

  14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

  ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

   

  15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

  15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

  ที่

  รายการเอกสารยืนยันตัวตน

  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

  จำนวนเอกสาร
  ฉบับจริง

  จำนวนเอกสาร
  สำเนา

  หน่วยนับเอกสาร

  หมายเหตุ

  1)

  บัตรประจำตัวประชาชน

  -

  0

  1

  ฉบับ

  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  2)

  สำเนาทะเบียนบ้าน

  -

  0

  1

  ฉบับ

  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  3)

  หนังสือรับรองนิติบุคคล

  -

  1

  1

  ฉบับ

  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ (รับรองสำเนาถูกต้อง))

  4)

  หนังสือมอบอำนาจ(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ)

  -

  1

  1

  ฉบับ

  (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ))

  5)

  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

  -

  1

  1

  ฉบับ

  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ)

   

  15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

  ที่

  รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

  จำนวนเอกสาร
  ฉบับจริง

  จำนวนเอกสาร
  สำเนา

  หน่วยนับเอกสาร

  หมายเหตุ

  1)

  สำเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอื่นใดตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ

  -

  0

  1

  ฉบับ

  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ)

  2)

  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้

  -

  0

  1

  ฉบับ

  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ)

  3)

  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการเช่นใบอนุญาตตามพ...โรงงานพ.. 2535 ...ควบคุมอาคารพ.. 2522 ...โรงแรมพ.. 2547 ...การเดินเรือในน่านน้ำไทยพ.. 2546 เป็นต้น

  -

  0

  1

  ฉบับ

  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ)

  4)

  เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายกำหนดให้มีการประเมินผลกระทบเช่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA)

  -

  0

  1

  ฉบับ

  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ)

  5)

  ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม(ในแต่ละประเภทกิจการที่กำหนด)

  -

  0

  1

  ฉบับ

  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ)

  6)

  ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร(กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร)

  -

  1

  0

  ฉบับ

  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ)

   

  16.  ค่าธรรมเนียม

  1)

  อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.. 2556

  หมายเหตุ (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)

   

  17.  ช่องทางการร้องเรียน

  1)

  ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม 299 หมู่ 3 ตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042170656-7 โทรสาร 042170657
  หมายเหตุ-

  2)

  ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

   

  18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

  ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

   

  19.    หมายเหตุ

  -

   

  วันที่พิมพ์

  05/08/2558

  สถานะ

  คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)

  จัดทำโดย

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครสถ.มท.

  อนุมัติโดย

  -

  เผยแพร่โดย

  -

   

   

   

   
  เข้าชม : 746


  คู่มือประชาชน 5 อันดับล่าสุด

       คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
       คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
       คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
        คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
       คู่มือหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong