[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.(02)
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่(03)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o43)
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(30)
การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(06)
ติดต่อหน่วยงาน(05)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(32)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(33)
กระดานถามตอบ(08)
รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด(01)
กองคลัง(01)
กองช่าง(01)
กองการศึกษา(01)
กองสวัสดิการสังคม(01)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(39)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(41)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(40)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(34)
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน(29)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(038)
โครงสร้าง อบต.โนนหอม(01)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o42)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(036)
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (037)
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุญธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(04)
แผนการดำเนินงานประจำปี (010)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(011)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (012)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(013)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(o35)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2564 (015)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ(016)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564(018)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(019)
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ(21)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(20)
แนวทางปฏิบัติเมื่่อได้รับข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(025)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(026)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(028)
แนวปฏิบัติการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E - Service (017)

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 54.174.225.82
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  217 ip
  เมื่อวาน
  432 ip
  เดือนนี้
  7993 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  7993 ip
  ทั้งหมด
  1041294 ip
  เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
  คู่มือประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
   คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

  กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

   


  1.      ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

  2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

  3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

  4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

  5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

  1)

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.. 2556

   

  2)

  ..ควบคุมอาคารพ.. 2522

   

  3)

  ... การสาธารณสุขพ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.. 2550

   

  6.      ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป       

  7.      พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น     

  8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ไม่มี         

  ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน

  9.      ข้อมูลสถิติ

       จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

       จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

       จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

  10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 05/08/2558 09:35 

  11.  ช่องทางการให้บริการ      

  1)

  สถานที่ให้บริการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม 299 หมู่ 3 ตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042170656-7 โทรสาร 042170657/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

  หมายเหตุ -

   

  12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ

  2.
  เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
  (1)
  ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
   (2)
  ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
  (3)
  หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมกำกับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)
   (4)
  ต้องดำเนินการตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.. 2556
  หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

   

  13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

  ที่

  ประเภทขั้นตอน

  รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

  ระยะเวลาให้บริการ

  ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  หมายเหตุ

  1)

  การตรวจสอบเอกสาร

   

  ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกำหนด

   

  15 นาที

  -

  (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม)

  2)

  การตรวจสอบเอกสาร

   

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการหากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

   

  1 นาที

  -

  (หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคำขอและเอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์(อุทธรณ์ตามพ... วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.. 2539)/สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม)

  3)

  การพิจารณา

   

  เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ

   

  20 วัน

  -

  (กฎหมายกำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน(ตามพ... การสาธารณสุขพ.. 2535 มาตรา 56 และพ...วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) .. 2557 /สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม)

  4)

  การพิจารณา

   

  การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาต
  1.
  กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนดหากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
  2.
  กรณีไม่อนุญาตแจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

   

  8 วัน

  -

  (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสำเนาแจ้งสำนักก... ทราบ/สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม)

  5)

  การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

   

  ชำระค่าธรรมเนียม(กรณีมีคำสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด

   

  1 วัน

  -

  (กรณีไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ /สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม)

  ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน

   

  14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

  ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

   

  15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

  15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

  ที่

  รายการเอกสารยืนยันตัวตน

  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

  จำนวนเอกสาร
  ฉบับจริง

  จำนวนเอกสาร
  สำเนา

  หน่วยนับเอกสาร

  หมายเหตุ

  1)

  บัตรประจำตัวประชาชน

  -

  0

  1

  ฉบับ

  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  2)

  สำเนาทะเบียนบ้าน

  -

  0

  1

  ฉบับ

  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

   

  15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

  ที่

  รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

  จำนวนเอกสาร
  ฉบับจริง

  จำนวนเอกสาร
  สำเนา

  หน่วยนับเอกสาร

  หมายเหตุ

  1)

  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร(ในกรณีที่สถานีขนถ่าย)หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  -

  0

  1

  ฉบับ

  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด)

  2)

  แผนการดำนเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานความพร้อมด้านกำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการบริหารจัดการ

  -

  0

  1

  ชุด

  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด)

  3)

  เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป(ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกำหนด)

  -

  0

  1

  ชุด

  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด)

  4)

  ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนมูลฝอย

  -

  1

  0

  ฉบับ

  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด)

   

  16.  ค่าธรรมเนียม

  1)

  อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.. 2556

  หมายเหตุ -

   

  17.  ช่องทางการร้องเรียน

  1)

  ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม 299 หมู่ 3 ตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042170656-7 โทรสาร 042170657
  หมายเหตุ-

  2)

  ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

   

  18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

  1)

  แบบฟอร์มขออนุญาตรับทำการเก็บและขนมูลฝอย
  -

   

  19.    หมายเหตุ

  -

   

  วันที่พิมพ์

  05/08/2558

  สถานะ

  คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)

  จัดทำโดย

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครสถ.มท.

  อนุมัติโดย

  -

  เผยแพร่โดย

  -

   

   

   

     เข้าชม : 785


  คู่มือประชาชน 5 อันดับล่าสุด

       คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
       คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
       คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
        คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
       คู่มือหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong