[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.(02)
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่(03)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o43)
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(30)
การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(06)
ติดต่อหน่วยงาน(05)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(32)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(33)
กระดานถามตอบ(08)
รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด(01)
กองคลัง(01)
กองช่าง(01)
กองการศึกษา(01)
กองสวัสดิการสังคม(01)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(39)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(41)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(40)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(34)
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน(29)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(038)
โครงสร้าง อบต.โนนหอม(01)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o42)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(036)
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (037)
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุญธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(04)
แผนการดำเนินงานประจำปี (010)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(011)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (012)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(013)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(o35)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2564 (015)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ(016)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564(018)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(019)
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ(21)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(20)
แนวทางปฏิบัติเมื่่อได้รับข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(025)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(026)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(028)
แนวปฏิบัติการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E - Service (017)

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 54.174.225.82
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  229 ip
  เมื่อวาน
  432 ip
  เดือนนี้
  8005 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  8005 ip
  ทั้งหมด
  1041306 ip
  เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
  คู่มือประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
   คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

  กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

   


  1.      ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

  2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

  3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

  4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง    

  5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

  1)

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.. 2548

   

  6.      ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป       

  7.      พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น     

  8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.. 2548    

  ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน

  9.      ข้อมูลสถิติ

       จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

       จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

       จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

  10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 29/07/2558 10:05     

  11.  ช่องทางการให้บริการ      

  1)

  สถานที่ให้บริการส่วนสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม 299 หมู่ 3 ตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042170656-7 โทรสาร 042170657/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

  หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ : ตลอดปีงบประมาณ)

   

  12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.. ๒๕๔๘กำหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคำขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลำเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการก็ได้
  หลักเกณฑ์
  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
  1.
  เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว
  2.
  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3.
  มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน

  วิธีการ
   1.
  ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคำขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการก็ได้
   2.
  ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ
   3.
  กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่


   

  13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

  ที่

  ประเภทขั้นตอน

  รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

  ระยะเวลาให้บริการ

  ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  หมายเหตุ

  1)

  การตรวจสอบเอกสาร

   

  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ

   

  5 นาที

  -

  -

  2)

  การพิจารณา

   

  ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติ

   

  5 นาที

  -

  -

  3)

  การพิจารณา

   

  ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการสงเคราะห์

   

  2 วัน

  -

  -

  4)

  การพิจารณา

   

  จัดทำทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา

   

  1 วัน

  -

  -

  5)

  การพิจารณา

   

  พิจารณาอนุมัติ

   

  3 วัน

  -

  -

  ระยะเวลาดำเนินการรวม 6 วัน

   

  14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

  ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

   

  15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

  15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

  ที่

  รายการเอกสารยืนยันตัวตน

  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

  จำนวนเอกสาร
  ฉบับจริง

  จำนวนเอกสาร
  สำเนา

  หน่วยนับเอกสาร

  หมายเหตุ

  1)

  บัตรประจำตัวประชาชน

  -

  1

  1

  ชุด

  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

  2)

  สำเนาทะเบียนบ้าน

  -

  1

  1

  ชุด

  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

  3)

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา(กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร)

  -

  1

  1

  ชุด

  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

   

  15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

  ที่

  รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

  จำนวนเอกสาร
  ฉบับจริง

  จำนวนเอกสาร
  สำเนา

  หน่วยนับเอกสาร

  หมายเหตุ

  1)

  หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

  -

  1

  0

  ฉบับ

  (ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร)

  2)

  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

  -

  1

  1

  ชุด

  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

  3)

  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

  -

  1

  1

  ชุด

  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

   

  16.  ค่าธรรมเนียม

  1)

  ไม่มีค่าธรรมเนียม

  ค่าธรรมเนียม0 บาท

  หมายเหตุ -

   

  17.  ช่องทางการร้องเรียน

  1)

  ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม 299 หมู่ 3 ตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042170656-7 โทรสาร 042170657
  หมายเหตุ-

  2)

  ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

   

  18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

  ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

   

  19.    หมายเหตุ

  -

   

  วันที่พิมพ์

  05/08/2558

  สถานะ

  คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)

  จัดทำโดย

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครสถ.มท.

  อนุมัติโดย

  -

  เผยแพร่โดย

  -

   

   

   

     เข้าชม : 820


  คู่มือประชาชน 5 อันดับล่าสุด

       คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
       คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
       คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
        คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
       คู่มือหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong