[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
E-Service
รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม ประจำปี 2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.92.74.105
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  477 ip
  เมื่อวาน
  1215 ip
  เดือนนี้
  24540 ip
  เดือนที่แล้ว
  18490 ip
  ปีนี้
  130513 ip
  ทั้งหมด
  511807 ip
  เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
  คู่มือประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
   คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

  กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

   


  1.      ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

  2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

  3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

  4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน        

  5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

  1)

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.. 2553

   

  6.      ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป       

  7.      พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น     

  8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ไม่มี         

  ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที

  9.      ข้อมูลสถิติ

       จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

       จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

       จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

  10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 29/07/2558 11:21    

  11.  ช่องทางการให้บริการ      

  1)

  สถานที่ให้บริการส่วนสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม 299 หมู่ 3 ตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042170656-7 โทรสาร 042170657/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

  หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันที่ 1-30 พฤศจิกายนของทุกปี)

   

  12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ..2553 กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  ในปีงบประมาณถัดไปณที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กำหนด

  หลักเกณฑ์
  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
  1.
  มีสัญชาติไทย
  2.
  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
  3.
  มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
  4.
  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
  ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี
  ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
  วิธีการ
   1.
  คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคำขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด
   2.
  กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว
   3.
  กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

   

  13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

  ที่

  ประเภทขั้นตอน

  รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

  ระยะเวลาให้บริการ

  ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  หมายเหตุ

  1)

  การตรวจสอบเอกสาร

   

  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ

   

  5 นาที

  -

  -

  2)

  การพิจารณา

   

  ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน

   

  5 นาที

  -

  -

  ระยะเวลาดำเนินการรวม 10 นาที

   

  14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

  ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

   

  15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

  15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

  ที่

  รายการเอกสารยืนยันตัวตน

  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

  จำนวนเอกสาร
  ฉบับจริง

  จำนวนเอกสาร
  สำเนา

  หน่วยนับเอกสาร

  หมายเหตุ

  1)

  บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา

  -

  1

  1

  ชุด

  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

  2)

  สำเนาทะเบียนบ้าน

  -

  1

  1

  ชุด

  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

  3)

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา(กรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการผ่านธนาคาร)

  -

  1

  1

  ชุด

  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

  4)

  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี(กรณียื่นคำขอแทน)

  -

  1

  1

  ชุด

  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

  5)

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรมคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีการยื่นคำขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว)

  -

  1

  1

  ชุด

  (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

   

  15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

  ที่

  รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

  จำนวนเอกสาร
  ฉบับจริง

  จำนวนเอกสาร
  สำเนา

  หน่วยนับเอกสาร

  หมายเหตุ

  ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

   

                 

   

  16.  ค่าธรรมเนียม

  1)

  ไม่มีค่าธรรมเนียม

  ค่าธรรมเนียม0 บาท

  หมายเหตุ -

   

  17.  ช่องทางการร้องเรียน

  1)

  ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม 299 หมู่ 3 ตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042170656-7 โทรสาร 042170657
  หมายเหตุ-

  2)

  ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

   

  18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

  ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

   

  19.    หมายเหตุ

  -

   

  วันที่พิมพ์

  05/08/2558

  สถานะ

  คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)

  จัดทำโดย

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครสถ.มท.

  อนุมัติโดย

  -

  เผยแพร่โดย

  -

   

   

   

     เข้าชม : 59


  คู่มือประชาชน 5 อันดับล่าสุด

       คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
       คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
       คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
        คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
       คู่มือหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong